គោលបំណងនៃការបងើតប្លុកនេះ

ខំ្ញុបាទសូមរៀបរាប់នូវគាេលបំណងត្រួសៗ នៃការបង្កើតប្លុកនេះឡើង

ដើម្បីជាការរំលឹកមេរៀនឡើងវិញពីសាលា មានន័យថារាល់អ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននូវថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសរសេរដាក់ប្លុករបស់ខ្ញុំ
ចែកចាយពីមេរៀននូវក្នុងថ្នាក់របស់ខ្ញុំអោយមិត្តរាល់គ្នាបានមើល ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀននូវលើ ONLINE​ តាមរយះប្លុករបស់ខ្ញុំបាន
ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនូវវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗដែលខំ្ញុបានដឹង​ (TRICKS)

អត្ថប្រយោជន៏របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានពីប្លុករបស់ខ្ញុំ

អាចសិក្សាមេរៀនតាម ONLINE បាន
ទទួលបាននូវវិធិសាស្រ្តថ្មី​និវ ចំណេះដឹងល្អៗ (TRICKS)
អាចសួរសំនូរ ពេលដែលអ្នកមានចំង្ងលដោយ COMMENT នួវប្លុករបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយនូវអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងនឹង អោយអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំបាទ

Advertisements